Billie celebrates WorldNoTobaccoDay - Instagram story